Informatie

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) Volgens de huidige WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) moet aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden zijn. De MR bestaat uit een oudergeleding en en personeelsgeleding. De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid bij beleidszaken. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de gemeente Tytsjerksteradiel functioneert tevens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin hebben alle protestants christelijke basisscholen uit onze gemeente zitting. De GMR adviseert het PCBO bestuur bij kwesties die in het belang zijn van alle scholen. De GMR is dus een bovenschoolse raad. Ook hierin nemen zowel ouders als personeel zitting.