Informatie

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf augustus 2007 zijn scholen verplicht voor- en naschoolse opvang aan te bieden. Binnen de vereniging PCBO Tytsjersteradiel is besloten de opvang te laten verzorgen door Kinderwoud.Kinderwoud heeft een convenant opgesteld dat ondertekend is door de voorzitter van de MR en waarmee de personeelsgelding van de MR heeft ingestemd.De accomodatie voor de Ichthusschool is KDV en BSO Merakelân, Frisiastate 23 te Oentsjerk. Voor het aanbod van de arrangementen en tariven kunt u de site bezoeken: www.kinderwoud.nl Wanneer u gebruik wilt maken van voor- en/of naschoolse opvang, kunt u aan juf Willy een inschrijfformulier vragen.