Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong is mw. Annette Hamstra. Met haar kunt u contact opnemen als u iets wilt bespreken en dit niet mogelijk is om dit met een leerkracht of directeur te doen. 

 

Annette Hamstra is te bereiken op telefoonnummer: 06-49493156.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Bij het CJG kunt u terecht voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle kennis onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en opvoeders.

 

De medewerkers van de jeugdteams ondersteunen gezinnen op zeer uitéénlopende gebieden. Denk hierbij aan opvoedkundige hulp, maar ook aan een aanvraag voor diagnostiek of een PGB (Persoonsgebonden Budget). Er wordt gewerkt met één vast contactpersoon vanuit één plan voor één gezin. Daarbij werken de medewerkers nauw samen met onder andere huisartsen, consultatiebureaus, scholen en vrijwilligersorganisaties. U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of rechtstreeks contact opnemen via: www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl (088-5335333).

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Veel ouders voelen zich betrokken bij de Ichthusschool en helpen het team bij onderwijs-leeractiviteiten of andere activiteiten. Door het invullen van de activiteitenlijst kunnen de ouders zelf aangeven waarbij ze willen assisteren. Zo assisteren ouders bij/in:

 

  • Schoolschoonmaak: in januari en in juni krijgt de school een grote schoonmaakbeurt. Daarbij is de hulp van ouders onmisbaar. Ook het speelmateriaal van de onderbouw is jaarlijks aan een schoonmaak beurt toe. In It Pinfiskje worden ouders opgeroepen om te helpen.
  • Klusjes op school: de klussen kunnen variëren van reparatiewerkzaamheden tot hulp bij de herinrichting van het schoolplein.
  • Luizencontrole: elke eerste dinsdag na een schoolvakantie controleert een groepje ouders de kinderen op hoofdluis.
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De ouderraad organiseert, of is behulpzaam bij de organisatie van de vele en diverse schoolactiviteiten zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag, schoolreisjes, de laatste schooldag en projecten die op school gehouden worden. Ook coördineren de leden van de OR diverse zaken die in of voor de school moeten gebeuren. De OR organiseert verder samen met het team de ouderavonden.

 

De ouderraad bestaat uit acht gekozen ouders en een leerkracht. Er wordt meestal om de maand vergaderd. De zittingsperiode is drie jaar.

 

Het budget van de OR bestaat uit vrijwillige ouderbijdragen. Hiervan worden o.a. de kosten betaald van het sinterklaasfeest, de kerstversiering, de versnaperingen bij schoolfeesten en de excursies.

 

De schoolbijdrage is € 43,– voor het eerste kind en € 30,- voor een volgend kind. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • € 15,– voor de Vereniging PCBO waarmee u het christelijk onderwijs ondersteunt.
  • € 33,– vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden o.a. de kosten betaald van het sinterklaasfeest, de kerstversiering, de versnaperingen bij schoolfeesten en excursies. Dit bedrag is inclusief € 4,– voor het jaarlijkse dorpsfeest.
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Volgens de huidige WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) moet aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden zijn. De MR bestaat uit een oudergeleding en en personeelsgeleding. De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid bij beleidszaken. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 

Binnen de gemeente Tytsjerksteradiel functioneert tevens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin hebben alle protestants christelijke basisscholen uit onze gemeente zitting. De GMR adviseert het PCBO bestuur bij kwesties die in het belang zijn van alle scholen. De GMR is dus een bovenschoolse raad. Ook hierin nemen zowel ouders als personeel zitting.

Contactinformatie AR en OR

Contactinformatie AR en OR

De voorzitter van de schoolraad is dhr. R. van ‘t Hek (raimonvanthek@hotmail.com).

 

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is mevr. Riemke Prins (riemke_prins@hotmail.com).