Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Geschiedenis van de school

Geschiedenis van de school

De Ichthusschool is een afsplitsing van de christelijke lagere school van Oentsjerk. De school ging van start in augustus 1971 in het gebouw van de voormalige openbare school aan de Canterlandseweg. Door uitbreiding van het aantal woningen in Gytsjerk werd dit schoolgebouw al snel te klein en werd nieuwbouw onderzocht. Na jaren van voorbereiding werd het nieuwe schoolgebouw officieel geopend op 28 oktober 1977. In 2003 heeft het schoolgebouw een grondige renovatie ondergaan en is er onder anderen een directiekamer en een orthotheek gerealiseerd. 

Het onderwijsconcept

Het onderwijsconcept

Op onze school geven we daltononderwijs. Daltononderwijs vindt haar oorsprong in het begin van de vorige eeuw. Ruim 100 jaar geleden ontwikkelde Helen Parkhurst deze methode als antwoord op het traditionele leerstofgerichte onderwijs. Zij vond dat de ontwikkeling van het kind meer centraal moest staan. Er wordt ingespeeld op de verschillende soorten leerstijlen van leerlingen. Begeleiding van de leerkracht is hierbij cruciaal. Als Ichthusschool ervaren wij in de praktijk dat kinderen zich door deze aanpak beter kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie: lees of download de PDF: Dalton onderwijs CBS Ichthusschool.

Oarsprong

 

Stichting Oarsprong

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.


Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

CBS Ichthusschool is onderdeel van Oarsprong.

Bernemienskip de Ichthus: Als een vis in het water

Visie

Op onze school worden kinderen worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs maar ook op de maatschappij van de toekomst. Zij ontwikkelen niet alleen kennis en vaardigheden, maar ontwikkelen zich nadrukkelijk als een unieke persoonlijkheid met respect voor een ander. Daarnaast ontwikkelen zij zich sociaal-emotioneel, maar verwerven ook competenties als samenwerken, zelfstandigheid, reflectief vermogen, effectiviteit en verantwoording nemen, de 5 kernwaarden vanuit Dalton. In ons onderwijs krijgen kinderen, binnen heldere kaders, het vertrouwen, de ruimte en de vrijheid om zelfstandig, nieuwsgierig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. Hiermee worden zij mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Het onderwijs op de Ichthus wordt, naast de 5 kernwaarden vanuit Dalton, gekenmerkt door de christelijke identiteit, een veilige leeromgeving en een veilig pedagogisch klimaat, waarin respect voor verschillen en normen en waarden centraal staan.
Elk kind wordt in onze school ‘gezien’. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en houden rekening met talenten en mogelijkheden. We bieden daarbij zoveel mogelijk passende zorg voor alle niveaus.
Daarnaast is ons onderwijs toekomstgericht en flexibel. De kinderen krijgen eigen regie en ruimte in een context van heldere afspraken tussen kind en leerkracht. De kinderen werken met elkaar samen op een wijze waarin feedback geven en ontvangen van belang is. Door gerichte samenwerking leren kinderen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen.

We maken ons onderwijs graag samen, vanuit de driehoek kind–ouder–leerkracht en natuurlijk ook met andere onderwijspartners. We bereiken dit door de volgende 5 uitgangspunten:

  1. De principes van Dalton als doorgaande lijn in de school te gebruiken
  2. Kinderen leren zelfsturend, zelfstandig en zelfredzaam te zijn.
  3. Als team voor een uitdagende, gevarieerde speel-en leeromgeving te zorgen, waarbij structuur het uitgangspunt is
  4. Samen met ouders de ontwikkelbehoeften van het kind in kaart te brengen
  5. De kwaliteiten van medewerkers, kinderen en van ouders optimaal te benutten.

Missie

Daltononderwijs is geen methode of een systeem maar een manier van omgaan met elkaar, het is een manier van leven. Deze grondhouding komt tot uiting in vijf Daltonkernwaarden. Vanuit deze waarden geven wij zodanig vorm en inhoud aan ons onderwijs, dat elk kind zich prettig voelt in school en hier ook wil leren en zich ontwikkelen. Het zijn de bouwstenen van onze visie op goed onderwijs:

– Reflectie
– Effectiviteit
– Verantwoordelijkheid
– Samenwerken
– Zelfstandigheid

We willen kinderen zelfvertrouwen en leerplezier geven door hen zelf te laten werken en te laten ontdekken. We hanteren vele verschillende uitdagende en activerende werkvormen, zoals: samenwerken, zelfstandig werken, groepsopdrachten, groep doorbrekende activiteiten, werkstukken maken, projecten, excursies en gastlessen. We streven naar onderwijs dat uitdagend en boeiend is, onder meer door de kinderen werk te laten doen dat aansluit bij hun eigen niveau, door aantrekkelijk en up-to-date lesmateriaal en enthousiaste leerkrachten. Daarnaast willen we de kinderen zoveel mogelijk al doende laten ervaren. Zo maken we uitstapjes op het gebied van cultuur- en natuureducatie. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van een museum of een voorstelling op school, een bezoek aan de kinderboerderij of andere natuuruitstapjes. We vinden het belangrijk leren samenwerken en gedurende de dag voldoende beweging krijgen.
Ons aanbod is daarom verweven met coöperatieve werkvormen en bewegend leren.

We stimuleren de kinderen om geleidelijk aan steeds zelfstandiger te werken. Dit doen we door middel van een doorgaande lijn van 2-12 jaar. We leren kinderen om zelf hun werk te plannen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Daarbij hebben pedagogisch medewerkers, onderwijsondersteuners en leerkrachten een activerende en coachende rol.

Op de Ichthus werken we met de Kanjertraining. Hiermee behouden we de veilige en goede sfeer in de groepen en in de school. We hebben oog voor elkaar en zijn ons bewust van onderlinge verschillen en gaan daar respectvol met elkaar mee om. Om dit te borgen liggen deze afspraken vastgelegd in ons ‘pestprotocol’.

CBS Ichthusschool maakt deel uit van Oarsprong


Op zoek naar een veilige plek voor peuteropvang of onderwijs voor uw kind? Kom dan eens bij ons kijken. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met onze directeur. Dat kan via mail: ichthusschool@stichtingoarsprong.nl of telefonisch op 058 – 2562474.